Ticari Kredi Veren Bankalar ve Ticari Kredi Alma Şartları

Ticari Kredi Veren Bankalar ve Ticari Kredi Alma Şartları: Ticaret hayatında para olmazsa olmazlardandır. Bu nedenle ticari işletme sahipleri ticari kredi sayesinde ihtiyaç duydukları paraya rahatlıkla ulaşabilmekte ve esnek ödeme koşulları sayesinde kredilerini kolaylıkla ödeyebilmektedir.

Bu yazımızda ticari kredi veren bankaların kredi koşulları ve faiz oranları ile ilgili bilgiler vereceğiz. İşte o detaylar…

Ticari Kredi Nedir?

Ticari kredi, bankaların ticari işletmelere sunmuş olduğu özel bir kredi türüdür. Bilindiği üzere bankalar tüketici ve ticari olmak üzere iki türlü kredi imkanı sağlamaktadır. Tüketici kredisi, bir eşya satın almak ya da bir ihtiyacı gidermek için sağlanan kredidir. Konut kredisi, araç kredisi, eğitim kredisi, bayram kredisi, tatil kredisi bu kredilerden bazılarıdır. Ticari kredi ise işletmelerin kendilerini geliştirmesi, yeni yatırımlar yapabilmesi, mevcut ödemelerini yapabilmesi gibi ticari işletmeyi ilgilendiren konularda verilen ve ödeme koşulları tüketici kredilerinden farklı olan kredi türüdür.

Ticari kredi olarak bankadan alınabilen kredi ürünleri nakdi ya da gayrınakdi olarak alınabilmektedir. Bu anlamda bankaların sağladığı ticari krediler şunlardır:

 • Nakit kredi
 • Kontrgaranti
 • Aval
 • Teminat mektubu

Ticari Kredi Nasıl Alınır? 

Ticari kredi alabilmek için aranan temel şart ticari kaydı yapılmış, gerekli işletme izinleri alınmış, vergi kaydı yapılmış ticari işletmeye sahip olmanızdır. Dolayısıyla kayıt dışı çalışan ya da ticari işletmeye sahip olmayan kimseye ticari kredi verilemez.

Ticari kredi alabilmek için ayrıca bankanın sunduğu ticari kredi için gerekli koşulları yerine getirmek şarttır. Örneğin firmaya ait çek ödenmediğinde banka, çekin ödeneceği yönünde kefil oluyorsa yani aval veriyorsa, bankanın bunun için talep ettiği koşulları yerine getirmek gerekmektedir.

Ticari kredi başvurusu yapıldığında banka, işletmenin dönemlik finansal raporuna, işletmenin geçmişine, çek veya kredi gibi borç ödemelerine dikkat ederek işletmenin kredi ödeme gücünü tespit eder. Bu tespite göre de alınabilecek kredi miktarı belirlenir. Bu anlamda örneğin çek veya senetleri protesto edilmiş veya kredi ödemelerinde sorun yaşamış bir işletmenin kredi notu düşük olacağı için kredi alma imkanı da çok zordur.

Ticari Kredi Başvuru Şartları ve Ticari Kredi İçin Gerekli Evraklar

Ticari kredi başvurusu ve ticari kredi başvurusu için gerekli belgelerin neler olduğu konularını, aşağıdaki başlıklar halinde açıklamak daha yararlı olacaktır.

1. Ticari Kredi Alma Şartları

Ticari kredi alabilmek için bir takım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Ticari krediler için aranan temel şartlar şunlardır:

 • Aktif olarak faaliyet gösteren bir ticari işletmenizin olması gerekiyor. Bu ticari işletme bir şirket olabileceği gibi esnaf olarak faaliyet gösteren bir işyeri de olabilir.
 • Ticari işletmenin vergi kaydı ve işletme ruhsatı belgelerinin bulunması lazımdır.
 • Ticari işletmenizi ilgilendiren ticari kredi hesabının açılması zorunludur. Bu hesap krediniz onaylandığında banka tarafından otomatik olarak açılmaktadır.
 • Ticari işletme defterlerinin kayıtlarının işletmenin faaliyetlerini gösterir şekilde şeffaf olarak tutulmuş olması gerekmektedir. Böylece banka eksperi finansal raporu ve işletmeye verilecek kredi tutarını doğru bir şekilde tespit edebilecektir.
 • Ticari işletmenin daha önceden aldığı kredilerin ödenmesinde sorun yaşamaması, çek veya senedin protesto edilmemesi, teminat mektubunun kırılmaması gibi ticari işletmenin ekonomik gidişatı hakkında olumsuz bir gelişmenin olmaması zorunludur.
 • Ticari işletmenin kredi notunun yüksek olması gerekmektedir.

2. Ticari Kredi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Ticari kredi almak için gerekli belgeler bankadan bankaya değişiklik göstermekle birlikte temel olarak aşağıda yer belgeler ticari kredi başvurusu sırasında istenmektedir:

Ticari kredi şirket tarafından alınacaksa;

 • Şirketin kuruluş, unvan, ortaklık ve son sermaye yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 • Şirketin kayıtlı olduğu Oda’dan Oda Sicil Belgesi veya Faaliyet Belgesi
 • Şirket Ana Sözleşmesi
 • Şirketi temsile yetkili kişi ya da kişilerin Noter onaylı imza sürküleri
 • Şirket ortaklarının tamamının kimlik fotokopileri
 • İşveren SGK bildirgesi
 • Vergi Levhası
 • Şirkete ve şirket ortaklarına ait gayrimenkul tapuları ve taşıt ruhsat fotokopilerini içerir Malvarlığı Belgeleri
 • Bilanço esasına göre çalışan firmalar için son 3 yıllık gelir tablosu
 • Cari yıl ve son tam yıl detay mizanı
 • Cari yıl geçici vergi beyannamesi.

Anonim şirket kredi alacak ise Hazirun Cetveli sunulmalıdır.

Gerçek kişiye ait ticari işletme kredi alacaksa;

 • Şirketin kuruluş, unvan, ortaklık ve son sermaye yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Şirketin kayıtlı olduğu Oda’dan Oda Sicil Belgesi veya Faaliyet Belgesi
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 • Şirket Ana Sözleşmesi
 • Vergi levhası
 • Noter onaylı imza sirküleri
 • İşletme üzerinde hak sahibi olan herkesin kimlik fotokopisi
 • İşletme üzerinde hak sahibi olan herkesin ikametgah belgesi ya da ikametgah yerine geçen belge
 • İşveren SGK bildirgesi
 • İşletme sahibi ya da ortaklarını içerir gayrimenkul tapuları ve taşıt ruhsat fotokopilerini içerir Malvarlığı Belgeleri
 • Bilanço esasına göre çalışan firmalar için son 3 yıllık gelir tablosu
 • Cari yıl ve son tam yıl detay mizanı
 • Cari yıl geçici vergi beyannamesi.

3. Kimler Ticari Kredi Alamaz?

Ticari kredi alma koşullarını yerine getirmemiş olan kişiler ticari kredi alma imkanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla ticari kredi kimlere verilmez sorusunun cevabını şu şekilde gösterebiliriz:

 • Ticari işletme sahibi olmayan kişilere,
 • Ticari işletme kredi notu düşük olan işletmelere,
 • Ticari kayıtları şeffaf olmayan işletmelere,
 • Ticari işletme açmak için alınması gerekli belgeleri temin etmemiş örneğin vergi kaydı olmayan işletmelere.

4. Ticari Kredi İçin Eş Rızası Gerekiyor Mu?

Ticari kredi alınırken eş muvafakati aranmamaktadır. Yani eşin rızası olmasa dahi ticari kredi çekilebilir.

Ticari kredi için eş rızası konusu aslında 2012 yılında Borçlar Kanunu yürürlüğe girdiğinde ortaya çıkmıştı. Çünkü Borçlar Kanunu’nun 584. maddesinde kredi borçlanmalarında eş rızasını zorunlu tutmaktaydı. Ancak 11 Nisan 2013 tarihinde yayımlanan kanunla birlikte ticari kredilerde eş muvafakati kaldırıldı. Getirilen yeni düzenleme aynen şu şekildedir:

Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkârlar tarafından verilecek kefaletler, 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler ile tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletler için eşin rızası aranmaz.”

5. Ticari Kredi Notunun Önemi Var Mıdır?

Ticari kredi notu, ticari kredilerin alınmasında son derece önemli bir kriterdir. Peki ticari kredi notu nedir?

Ticari kredi notu, bir bankadan kredi kullanacak olan firma ya da işletmenin aldığı krediyi ne ölçüde geri ödeyip ödeyemeyeceği konusunda oluşturulan bir puandır. Ticari kredi notu belirlenirken firmanın yıllık cirosu, ödemeleri, kar durumu, çalışan personeli ve personelin maaş ödemeleri, sigorta kayıtları, işletmenin mevcut kredi borçları, ortakların veya işyeri sahibinin malvarlığı durumu, işletmenin malvarlığı durumu, çek ya da senetlerin protesto görüp görmediği, çeklerin ödenip ödenmediği, daha önceki kredilerin ödenmesinde sorun yaşanıp yaşanmadığı gibi bir çok ekonomik gösterge dikkate alınmaktadır. Bu göstergelerden firma aleyhine bir durum söz konusu ise eksi puan, lehe bir durum varsa artı puan olarak yansımaktadır. Örneğin kredi borcunu ödemede sorun yaşayan bir işletmenin kredi notu düşük olacaktır. Buna karşın kredi ödemeleri düzgün ve malvarlığı olan bir işletmenin ticari kredi notu yüksek olacaktır.

Ticari kredi notu, normal kişilerde aranan kredi notundaki etkinin aynısını yapmaktadır. Yani ticari kredi notu düşük olan işletmeler, bankalardan ya kredi alamamakta ya da düşük limitli ve daha ağır koşullarda kredi alabilmektedir.

Burada ticari kredi notu nasıl yükseltilir sorusuna değinmekte yarar vardır. Ticari kredi notunu yükseltmek için, kredi notunun düşmesine neden olan sebepleri ortadan kaldırmak gerekmektedir. Bu anlamda ödenmeyen kredi borçlarının ödenmesi, ödenmeyen çeklerin ödenmesi, icra takibine düşen kredi borcunun ödenmesi, işletmenin malvarlığının arttırılması gibi işletmenin ödeme gücü göstergelerini yükseltmek gerekmektedir. Bu şekilde olumlu katkı yapan her davranış kredi notuna anında etki yapacaktır.

Ticari Kredi Veren Bankalar ve Ticari Kredi Faiz Oranları 

1. QNB Finansbank Ticari Kredi Faiz Oranları

Finansbank ticari kredi imkanı sağlayan bankalardan biridir. TL, Euro ve Dolar cinsinden kredi kullanma imkanı tanıyan Finansbank ticari kredilerde 60 aya varan kredi ödeme imkanı sunmaktadır. Uygulanacak kredi faiz oranı vade seçeneğine göre değişmektedir. Ayrıca 60 ay vadeli ticari kredi sadece TL için verilmektedir.

QNB Finansbank Ticari kredi faiz oranları şu şekildedir:

2. İş Bankası Ticari Kredi Faiz Oranları

İş Bankası 84 ay vadeye kadar ticari kredi imkanı sağlamaktadır. Sağlanan kredinin vadesi değiştikçe uygulanacak faiz oranı da değişmektedir. İş Bankası ticari faiz oranları şu şekildedir:

3. Garanti Bankası Ticari Kredi Faiz Oranları

Garanti Bankası ticari krediyi gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı uygulamaktadır. Bu bağlamda gerçek kişiler maksimum 36 ay vade ile ticari nakit kredi kullanabilirken, tüzel kişiler maksimum 60 ay vade ile ticari kredi kullanabilmektedir.

Garanti Bankası ticari kredi faiz oranları ise gerçek kişiler için 1-36 ay vade farketmeksizin %1,87’dir.

Garanti Bankası ticari kredi faiz oranları tüzel kişiler için ise 1-60 ay vade farketmeksizin %1,99’dur.

4. TEB Tüzel Kişilere Özel Ticari Kredi Faiz Oranları

TEB gerçek ve tüzel kişiler olmak üzere iki farklı türde ticari kredi imkanı sağlamaktadır. Şirket şeklinde işletme söz konusu ise tüzel kişilere özel ticari kredi imkanından yararlanabilirsiniz.

TEB tüzel kişilere özel ticari kredi faiz oranları şu şekildedir:

Sıfır Faizli Ticari Kredi Alınabilir Mi?

Nakit olarak sıfır faizli ticari kredi veren banka bulunmamaktadır. Nakdi kredilerde bankalar faiz talep etmektedir. Bununla birlikte Katılım Bankaları, işyerine alınan ticari araçlar, makine tachizat ürünleri, hammadde gibi taşınır mallar ile bina, arsa gibi taşınmaz mallar için kar payı karşılığı kredi imkanı sağlamaktadır.

KOSGEB gibi devlet destekli kredilerin sağlandığı dönemlerde ise KOSGEB ya da ilgili devlet kuruluşu sıfır faizli hibe kredi imkanı sağlayabilmektedir.

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap!

Tüm yorumları göster

Bir cevap yazın